بی پول کجا و پولدار کجا

 

 

 

 

 

اگر شخص در هر امری از امور خود را از خلق غنی و به خدا محتاج دید این فقیر الی الله و غنی من الغیر است.

 

 

 

×× الهم انی مسکیناً الیک و احشرنی فی زمرت المساکین××

 

گاه می شود که انسانی یک عمر گیج بوده و وقتی که پرده عقب رفت می فهمد که در دلش نور ایمان نبوده یا کم بوده.

 

 

 

آفات غنا زیاد است

 

فقر یک خطر بیشتر ندارد، بی صبری تنها خطر فقر است

 

آدم فقیر اگر صبر نکرد و راضی نبود در خطر است اگر شکایت حالش را به این و آن کرد اگر اعتراض به قضا و قدر الهی کرد کم کم ایمانش از بین می رود وگرنه اگر صبر کند و بخواست خدای خود راضی باشد فقر نعمت است.

در کتاب اصول کافی است که حضرت می فرماید درد فقیر بی صبری است و دوای آن آنکه بپرهیز از اینکه نگاه کنی به آنکه بالا تر از توست بلکه نگاه به زیر دستت نما، یعنی کسی که روزی ده تومان دارد نگاه نکند به آنکه روزی بیست تومان دارد بلکه باید نگاه کند به آنکسیکه روزی 5 تومان بیشتر ندارد.

خداوند روز قیامت بدون واسطه از فقرا عذرخواهی می کند و میفرماید بندگان من این که دنیا را به شما ندادیم نه برای خواری شما بود بلکه برای پستی دنیا بود امروز هرچه بخواهید به شما خواهیم داد.

هر وقت فقیری در بازار بگذرد و چشمش به چیزی بیفتد و بخواهد بخرد ولی به واسطه فقرش نتواند حسنه ای برای او ثبت می شود و در قیامت عوضش را از نعم باقیه به او عنایت خواهند کرد.

 

خلاصه اگر با فقر توفیق صبر همراه باشد واقعاً نعمت است که کمتر کسی شکر آن را می تواند بکند چون هم در دنیا و هم در آخرت آزاد و راحت است البته اگر با رضا و تسلیم همراه باشد ، در دنیا راحت است چون حرصی ندارد آتش حرص او را نمی سوزاند چون مالی ندارد که طلب زیادتیش کند و در آخرت هم آزاد است چون مالی نداشته که او را به حساب بکشند.

 

پس متوجه شدید که غنی تکلیفش مشکل است زیاد چشم به دنیا نیاندازید اگر هم دنیا به شما پشت کرد دلتنگ نباشید همه دست خداست بر غنا شکر و بر فقر هم شکر باید کرد

غنا خطرناکست مگر لطف حق همراه باشد البته فقر هم خالی از خطر نیست مگر لطف خدا باشد.

 

منبع:معراج تفسیر سوره نجم از آیت الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی

/ 0 نظر / 30 بازدید